fbpx
Site logo
Контакти
 • Телефон
  +35929516131
 • Имейл
  karnolsky@gmail.com
Социални мрежи
Видео
Описание

Арт Център Кърнолски е символ на изкуството и културата в България. От повече от 30 години, центърът е дом на множество конкурси и фестивали, които подкрепят и развиват млади таланти. Тази статия представя различните аспекти от дейността на центъра, подчертавайки неговата роля в обогатяването на културния живот в страната.

 

 

Конкурси и Фестивали

In English

 

 

Арт център в София – Арт Център "Кърнолски"

Основан с целта да подкрепя и насърчава изкуството и културата, Арт център "Кърнолски" се гордее със своята богата история и значими постижения в областта на музиката, танците и изобразителното изкуство. Центърът е място, където традициите се срещат с модерността, а иновациите в изкуството са поощрявани и ценени.

 

 

Неправителствена организация в областта на изкуствата

Като неправителствена организация, Арт Център Кърнолски играе ключова роля в поддържането и развитието на изкуството и културата в България. Центърът работи в тясно сътрудничество с различни културни институции и организации, за да насърчи развитието на изкуствата и да подпомогне младите таланти.

 

 

Конкурси и фестивали

Центърът е известен с организирането на разнообразни културни събития, включително международни и национални конкурси, които дават сцена на талантливи изпълнители от цял свят. Тези събития не само предоставят платформа за изява, но и спомагат за развитието на културните връзки и обмен на творчески идеи между различните народи.

 

 

Културни събития

От музикални и танцови спектакли до изложби на изкуство, Арт Център в София Кърнолски предлага богата палитра от културни събития. Центърът се стреми да обогати културния живот на страната, като предоставя платформа за изява на нови и утвърдени таланти.

 

 

Международни фестивали

Международните фестивали на Арт Център Кърнолски са мястото, където младите таланти се срещат с големия свят, представяйки своите умения на международна аудитория. Тези събития подчертават значението на междукултурния обмен и сътрудничество, като същевременно откриват нови възможности за израстването на младите артисти.

 

 

Национални конкурси

Националните конкурси на Арт Център Кърнолски подчертават значението на развитието, на местните таланти и предлагат платформа за тяхното изявяване и признание. Чрез тези събития, центърът играе важна роля в подкрепата и насърчаването на младите артисти в България.

 

 

Изложение на таланти

Чрез своите изложби на млади таланти, Арт Център Кърнолски показва изключителните постижения на младите артисти в различни области на изкуството. Тези събития са важни за иновативни идеи и творчески подходи, демонстрирайки разнообразието и богатството на младежкото изкуство.

 

 

Изкуство и култура

Центърът е значим фактор в сферата на изкуството и културата, като подкрепя и насърчава културното наследство и съвременното изкуство. Той е място за срещи на артисти, критици и любители на изкуството, които споделят страстта си към творчеството и културата.

 

 

Развитие на младежки таланти

Програмите за развитие на младежки таланти на Арт Център в София Кърнолски са фокусирани върху обучението и подкрепата на младите артисти, гарантирайки тяхното професионално и личностно развитие. Центърът предлага разнообразни образователни инициативи, които помагат на младите таланти да реализират своя потенциал.

 

 

Музикални и танцови конкурси

Специализирани в музикални и танцови конкурси, центърът предоставя възможност за изява на талантливи музиканти и танцьори от различни жанрове. Тези събития са известни със своята висока художествена стойност и привличат участници и публика от различни краища на света.

 

 

Програми за културен обмен

Чрез своите програми за културен обмен, Арт Център Кърнолски създава мостове между културите и насърчава международното разбирателство и сътрудничество. Тези инициативи допринасят за развитието на глобалния културен диалог и предлагат на младите артисти възможност да споделят своите творби и идеи на международна сцена.

 

 

Награди за високи артистични постижения

Центърът отличава артисти с награди за високи артистични постижения, подчертавайки тяхната значимост и принос в изкуството. Тези награди са признание за таланта, упоритостта и иновативността на младите артисти.

 

Фестивал на изкуствата в България

Фестивалът на изкуствата представлява кулминацията на годишните усилия, като събира артисти от цялата страна и представя разнообразие от изкуствени форми. Този фестивал е важен форум за културен обмен и творческо взаимодействие, демонстрирайки богатството и разнообразието на българското изкуство.

 

 

Международен фестивал " Karnolsky summer camp "

Арт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и странатаПетото издание на "Karnolsky Summer Camp", което ще се проведе в Слънчев бряг, България, от 16 до 21 август 2024 г., е оживен международен конкурс. В него участват деца и младежи от над 12 държави, които се състезават в областта на вокалното, танцовото, оркестровото и фолклорното изкуство, демонстрирайки разнообразни таланти.

 

 

 

 

Национален конкурс "Път към славата"

Арт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и страната

От създаването си през 2012 г. "Път към славата" се превърна в основополагащо събитие, организирано от Арт център "Кърнолски". Ежегодно то събира над 2000 участници от цяла България, сред които вокалисти, танцьори, инструменталисти и фолклористи. Конкурсът е грандиозен празник на богатото културно и художествено наследство на нацията, като привлича таланти от над 56 населени места.

 

 

 

Международен фестивал "Magia Italiana"

Арт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и страната

"Magia Italiana" предлага уникална сцена за млади артисти в световноизвестния увеселителен парк Mirabilandia. Този фестивал не е просто конкурс, а възможност за изгряващите таланти да се запознаят и да се включат в международната арт общност, като подобрят своята изява и разбиране на световните художествени стандарти.

 

 

 

Международен фестивал "Короната на Орфей"

Фестивалът "Короната на Орфей" е свидетелство за културнотоАрт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и страната многообразие и артистичното единство, провеждащ се в Гърция. Той посреща над 150 млади таланти от различни страни, сред които Казахстан, Косово, България, Полша, Англия, Грузия, Малта, Гърция и Украйна. Фестивалът е средство за уединяване на различни култури, който предоставя на участниците и публиката богат опит в областта на артистичното разнообразие и междукултурния диалог.

 

 

 

Заключение

Арт Център в София Кърнолски продължава да бъде водеща сила в сферата на изкуството и културата в България, като поддържа и разширява своите програми и инициативи. Центърът остава предан на своята мисия да развива и насърчава изкуството и културата, като същевременно предоставя възможности за младите таланти да изявят и развият своите умения.

 

 

За връзка:

Виж локация: гр. София, Бул. "Васил Левски" 86

Тел –  +35929516131

Имейл - karnolsky@gmail.com

Уеб сайт

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Назад към категория Art & Handmade

 

 

 

 

 

In English

 

 

Art Center in Sofia Karnolsky stands as a beacon of art and culture in Bulgaria. With a history spanning over 30 years, the centre has been home to a myriad of competitions and festivals that support and nurture young talents. This article delves into the various facets of the centre's activities, highlighting its role in enriching the country's cultural life.

 

Art Center in Sofia Karnolsky

Founded to support and promote art and culture, Art Center Karnolsky prides itself on its rich history and significant achievements in music, dance, and the visual arts. The center is a place where tradition meets modernity, and innovations in art are encouraged and valued.

 

 

Non-Governmental Organization in the Field of Arts

As a non-governmental organization, Karnolsky plays a key role in maintaining and developing art and culture in Bulgaria. The center works closely with various cultural institutions and organizations to promote the development of the arts and support young talents.

 

 

Competitions and Festivals

The centre is renowned for organizing a variety of cultural events, including international and national competitions, providing a stage for talented performers from around the world. These events not only offer a platform for performance but also aid in developing cultural connections and exchanging creative ideas among different nations.

 

Cultural Events

From musical and dance performances to art exhibitions, art centre in Sofia  Karnolsky offers a rich palette of cultural events. The centre strives to enrich the country's cultural life, providing a platform for new and established talents to shine.

 

International Festivals

Karnolsky's international festivals are where young talents meet the global stage, showcasing their skills to an international audience. These events underscore the importance of intercultural exchange and collaboration while opening new opportunities for the growth of young artists.

 

National Competitions

Karnolsky's national competitions highlight the importance of developing local talents and offer a platform for their recognition and performance. Through these events, the centre plays a vital role in supporting and encouraging young artists in Bulgaria.

 

Talent Exhibitions

Through its talent exhibitions, art centre Karnolsky showcases the exceptional achievements of young artists in various art forms. These events showcase innovative ideas and creative approaches, demonstrating the diversity and richness of youth art.

 

Art and Culture

The centre is a significant factor in art and culture, supporting and encouraging cultural heritage and contemporary art. It is a meeting place for artists, critics, and art lovers, to share their passion for creativity and culture.

 

Youth Talent Development

Karnolsky's youth talent development programs focus on training and supporting young artists, ensuring their professional and personal growth. The centre offers various educational initiatives that help young talents realize their potential.

 

Music and Dance Competitions

Specializing in music and dance competitions, the centre provides opportunities for talented musicians and dancers from various genres to perform. These events are known for their high artistic value and attract participants and audiences from different parts of the world.

 

Cultural Exchange Programs

Through its cultural exchange programs, art centre in Sofia Karnolsky builds bridges between cultures and encourages international understanding and collaboration. These initiatives contribute to the development of a global cultural dialogue and offer young artists the opportunity to share their works and ideas on an international stage.

 

Awards for Artistic Excellence

The centre awards artists for high artistic achievements, highlighting their significance and contribution to the arts. These awards recognize the talent, perseverance, and innovation of young artists.

 

Art Festival in Bulgaria

The Art Festival in Bulgaria represents the culmination of the centre's annual efforts, bringing together artists from across the country and showcasing a variety of art forms. This festival is an important forum for cultural exchange and creative interaction, demonstrating the wealth and diversity of Bulgarian art.

 

 

International Festival "Karnolsky Summer Camp"

Арт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и странатаThe 4th edition of the "Karnolsky Summer Camp," set in Sunny Beach, Bulgaria, from August 16 to 21, 2023, is a vibrant international contest. It draws children and youth from over 12 countries, competing in vocal, dance, orchestras, and folklore, showcasing a diverse range of talents and cultural expressions.

 

 

 

 

National Competition "Path to Glory"

Since its inception in 2012, "Path to Glory" has become a cornerstone event organized by Art Center Karnolsky. Annually,Арт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и страната it brings together over 2,000 participants from all over Bulgaria, including vocalists, dancers, instrumentalists, and folklorists. The competition is a grand celebration of the nation's rich cultural and artistic heritage, drawing talent from over 56 localities.

 

 

 

 

International Festival "Magia Italiana"

Арт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и страната"Magia Italiana" offers a unique stage for young artists at the world-renowned amusement park Mirabilandia. This festival is not just a competition but a chance for burgeoning talents to experience and engage with the international arts community, enhancing their exposure and understanding of global artistic standards.

 

 

 

 

International Festival "The Crown of Orpheus"

Set in the beautiful backdrop of Greece, "The Crown of Orpheus" festival is a testament to cultural diversity and artisticАрт Център Кърнолски / Art Center Karnolsky в град София и страната unity. It welcomes over 150 young talents from various countries, including Kazakhstan, Kosovo, Bulgaria, Poland, England, Georgia, Malta, Greece, and Ukraine. This festival is a melting pot of cultures, providing participants and audiences alike with a rich experience of artistic diversity and intercultural dialogue.

 

 

 

Conclusion

Art Center in Sofia Karnolsky continues to be a leading force in the sphere of art and culture in Bulgaria, maintaining and expanding its programs and initiatives. The centre remains committed to its mission of developing and promoting art and culture, while simultaneously providing opportunities for young talents to showcase and develop their skills.

 

 

Get in touch:

See location. Sofia, Blvd. "86 Vasil Levski Street, Sofia

Tel - +35929516131

Email - karnolsky@gmail.com

Website

Facebook

 

 

 

Back to category Art & Handmade

Closed
Closed today
 • Понеделник

  9:00 - 17:30

 • Вторник

  9:00 - 17:30

 • Сряда

  9:00 - 17:30

 • Четвъртък

  9:00 - 17:30

 • Петък

  9:00 - 17:30

 • Събота

  Closed

 • Неделя

  Closed

 • Местно време

Локация
Категория
Контактна форма

  Социални мрежи
  error: Съдържанието е защитено!
  bg_BGBulgarian